PřednáškaČeské Žleby - Bömisch Röhren, historie osady na Zlaté Stezce

České Žleby - Bömisch Röhren, historie osady na Zlaté Stezce

9.11.2021

zdarma

Od 17:00 do 19:00

přednáška LUĎKA NĚMCE, autora výpravné publikace s názvem „České Žleby – Böhmisch Röhren. Historie osady na Zlaté Stezce".

Přednáškový sál Prachatického muzea, vstup z ulice Neumannova č.p. 183.

ČESKÉ ŽLEBY – BÖMISCH RÖHREN
Historie osady na Zlaté stezce

Jde o první ucelenou monografií připomínající dějiny osady České Žleby, která patří k oblíbeným turistickým cílům na Šumavě.
Obec leží v blízkosti města Volary v katastrálním území obce Stožec. Jde o z části zaniklou obec, jejíž historie je spojena se středověkou Zlatou stezkou, německým osídlením Šumavy, nuceným vysídlením původních obyvatel a následným částečným zánikem v době železné opony.
Kniha pojednává o Českých Žlebech coby osadě i farní obci (spolu s osadami Dobrá, Krásná Hora, Nové Údolí, Stožec, Radvanovice a Horní Cazov). Pozornost je směřována k samotným Českým Žlebům, konkrétně mj. k založení osady, rozvoji v 19. století (včetně stavby kostela, školy, železniční tratě, spolkového života), českoněmeckému soužití, politické situaci v meziválečné době, hospodářské krizi, období druhé světové války, vysídlení původních obyvatel a poválečnému vývoji. Těžiště publikace představuje období mezi lety 1850 a 1950.
Prezentované texty jsou výsledkem výzkumu k historii Českých Žlebů, který proběhl v letech 2015–2021 za využití z části dosud nezkoumaných materiálů z muzeí a archivů v Čechách, Bavorsku a Rakousku. Publikace připomíná historii obce doplněnou o medailony s životními příběhy místních osobností i prostých obyvatel a četné citace pamětníků a dobových pramenů, které knize dodávají autentičnost a pomohou čtenářům lépe pochopit popisovanou dobu. Cílem není pouze popsat historii jednoho konkrétního místa, ale představit minulost typické šumavské osady, která je reprezentativní pro většinu sídel v této oblasti. Některé kapitoly či příběhy osob jsou koncipovány tak, aby vyvrátily stereotypy či otevřely témata, kterým se dosud nedostalo přílišné pozornosti.
Na 264 stranách je zároveň publikováno na 260 historických, z části dosud nepublikovaných fotografií ze soukromých archivů a muzejních institucí z Čech, Bavorska a Rakouska, mj. ze sbírek Musea Fotoateliér Seidel. Kniha je druhým autorským počinem Luďka Němce a volně navazuje na publikaci „Krásná Hora – Schönberg im Böhmerwald. Historie zapomenuté šumavské tkalcovské vsi“ (2015), která se setkala s velkým úspěchem u čtenářů. Jedná se o historickou studii, formou i obsahem přístupnou širokému spektru čtenářů. Výzkum historie Českých Žlebů byl podpořen mnichovským spolkem Adalbert Stifter Verein, vydání knihy pak mj. Česko-německým fondem budoucnosti.