Doprovodná akce27. ročník sborníku Zlatá stezka

27. ročník sborníku Zlatá stezka

1.5.2021 - 17.5.2021

Zlatá stezka: Sborník Prachatického muzea. Roč. 27. Prachatice: Prachatické muzeum, 2020, 398 s. ISBN 978-80-87421-46-8. Jubilejní sborník k 85. narozeninám Paula Praxla. Festschrift für Paul Praxl 85. Geburtstag.

Cena 199,- Kč

Sborník Prachatického muzea Zlatá stezka z roku 2020 je věnován 85. narozeninám Paula Praxla - významného badatele, historika, archiváře a největšího žijícího znalce Zlaté stezky.

Objednávky a více info.

Obsah:

PARKMAN, Marek, Tereza ŠÁLKOVÁ, Lenka KOVAČIKOVÁ, Libor VOBEJDA. Příspěvek k nejstarším dějinám Volar a Zlaté stezky / Beitrag zur ältesten Geschichte Wallerns und des Goldenen Steiges.

STUCHLÁ, Pavla. Taxy Schwarzenberské dvorské kanceláře za přípovědi patronátních beneficií na tzv. nových panstvích v Čechách z let 1736 až 1770 / Die Taxen der Schwarzenbergischen Hofkanzlei für Zusagen der Patronatsbenefize auf den sog. neuen Herrschaften in Böhmen aus den Jahren 1736 bis 1770.

MAGER, Jan Antonín. Rod Tilpů na Prachaticku / Das Geschlecht Tilp im Prachatitzer Gebiet.

LINDHARD, Helmut. „Medaillon" für Paul Praxl / „Medailon" Paula Praxla.

LINDHARD, Helmut. Auswahlbibliographie Paul Praxl / Výběrová bibliografie Paula Praxla.

PRAXL, Paul. Wie ich den Goldenen Steig fand / Jak jsem našel Zlatou Stezku.

KOTĚŠOVEC, František. Církevní slavnosti v letech 1989 a 1990 na Prachaticku / Die kirchlichen Festlichkeiten in den Jahren 1989 und 1990 im Prachatitzer Gebiet.

STARÝ, Václav. Zikmund Turnovský z Turnštejna / Zikmund Turnovský von Turnštejn.

KOVÁŘ, Daniel. Lupiči bez hranic: vyšetřování trestné činnosti pošumavských rasů ve světle soudního spisu z let 1751 - 1758 / Räuber ohne Grenzen: die Untersuchung der Straftätigkeit der Abdecker im Vorfeld des Böhmerwalds im Lichte eines Gerichtsaktes aus den Jahren 1751 - 1758.

PRAXL, Paul. „Erd-Aepfel für die Unterthanen": die Anfänge des Kartoffelanbaus im Böhmerwald / „Brambory pro poddané": počátky pěstování brambor na Šumavě.

PEŠTA, Jiří. „By žádné dítě k ženění takové osoby nenutili, ku kterej dítě žádnou lásku a náklonnost nemá": případ nájemné vraždy ve stašské královácké rychtě roku 1807 / „Damit sie kein Kind zum Heiraten mit solcher Person zwingen, zu der das Kind keine Liebe und Zuneigung empfindet": der Mietmord-Fall im Stachauer Gericht der königlichen Freibauern im Jahr 1807.

DVOŘÁKOVÁ, Helena, Libuše KROPÁČKOVÁ. Vlachobřezské židovské společenství / Die Jüdische Gemeinschaft in Wällschbirken.

KRLÍN, Jan. Přejmenování veřejných prostranství a budov po roce 1918 / Die Umbenennung der öffenntlichen freien Plätze und Gebäude nach dem Jahr 1918.

LANĚK, Bohuslav. Varhany v kostele sv. Máří Magdaleny ve Čkyni / Orgeln in der Kirche der Heil. Maria Magdalena in Čkyně.

TETOUR, Bohumil, František KOTĚŠOVEC. Krutá zima 1929 na Prachaticku / Der strenge Winter 1929 im Prachatitzer Gebiet.